Kyläturvaryhmä

Kyläturvaryhmät – kun hätä on suurin, apukin on lähellä

Kyläturvaryhmät paikallisen yhteisön tukena arjen häiriötilanteissa

Arjen turva -hankkeessa on koottu paikallisista kylätoimijoista Kyläturvaryhmiä. Kyliltä on nimetty kyläturvayhteyshenkilö ja hänelle varahenkilö. Näistä tiedoista on koottu henkilöiden suostumuksella Kyläturvarekisteri. Samaan rekisteriin on tallennettu kylätalojen ja kylien yhteisten tilojen tiedot turvallisuuden näkökulmasta (varustelu, sijainti jne). Rekisterin ylläpitäjä on Pohjois-Savon Kylät ry. Pohjois-Savon Pelastuslaitoksella on pääsy rekisteriin, muutoin rekisteri ei ole julkinen.

Tietosuoja ja rekisteriseloste

https://www.pohjois-savonkylat.fi/pohjois-savon-kylat-ry-toiminta/tietosuoja-ja-rekisteriseloste/

Kyläturvaryhmän tehtävät

Jokainen ryhmä voi itse määritellä omat tehtävänsä, ottaen huomioon paikallisen yhteisön toiveet ja tarpeet. Kyläturvaryhmä voi olla mukana kylän yhteisissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa, osallistua naapuriavun antamiseen ja toimia apuna arjen häiriötilanteissa.

Kyläturvaryhmille on järjestetty paljon erilaisia koulutuksia vuosien 2022-2023 aikana. Ensiavusta, varautumisesta, onnettomuuksien ennalta ehkäisystä, alkusammutuksesta, tietoturvasta ja naapuriavusta on ryhmillä hyvät perusvalmiudet.

Yhteistyö Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen kanssa

Pohjois-Savon Pelastuslaitos on Pohjois-Savon Kylät ry:n yhteistyötaho ja sen edustajat kuuluvat Arjen turva -hankkeen verkostoryhmään. Kyläturvaryhmille järjestettiin perehdytys Teamsin välityksellä maaliskuussa 2023. Perehdytyksessä käytiin läpi yhteisiä toimintaohjeita.

1.       Kyläturvaryhmän toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Ryhmän vahvuus on sen jäsenet. Jokainen jäsen tuo mukaan oman ammattitaidon, tiedon ja osaamisen yhteisön parhaaksi. Toiminta voi olla spontaania, tilanteen mukaan auttamista, neuvomista ja ohjaamista omassa yhteisössä. Auttaminen on vastikkeetonta, ts. siitä ei peritä maksua ja jokainen toimii omalla vapaa-ajallaan.

2.      Pelastuslaitos voi käyttää Kyläturvaryhmiä apuna normaaliajan häiriötilanteissa, esim. maastopaloissa, pitkissä sähkökatkoissa tai muissa sääilmiöiden aiheuttamissa ongelmatilanteissa. Nämä ovat tukitoimia -  esimerkiksi muonitus, huolto, majoitus kylätalolla tai kaluston tarjoaminen Pelastuslaitoksen käyttöön. Pelastuslaitos voi määrätä Kyläturvaryhmän tai yksittäisen ryhmän jäsenen (tai kenet tahansa kansalaisen) avuksi osana pelastustoimintaa.

Näissä tapauksissa henkilö kuuluu vakuutuksen piiriin, jos auttamistehtävällä sattuu vahinko. Mutta henkilölle ei makseta palkkaa ja / tai kulukorvauksia tehtävästä.

Pelastuslaki 37 §

Velvollisuus osallistua pelastustoimintaan

Jos ihmisen pelastamiseksi tai onnettomuuden torjumiseksi on välttämätöntä, pelastustoiminnan johtajalla on oikeus määrätä palo- ja onnettomuuspaikalla tai sen läheisyydessä oleva työkykyinen henkilö, jolla ei ole pätevää syytä esteenä, avustamaan pelastustoiminnassa. Pelastusviranomaisella on vastaavassa tilanteessa oikeus, jos tilanteen hallitseminen ei muuten ole mahdollista, määrätä onnettomuuskunnassa oleskelevia työkykyisiä henkilöitä viipymättä saapumaan palo- tai onnettomuuspaikalle ja avustamaan pelastustoiminnassa. Tehtävästä on oikeus kieltäytyä vain pätevästä syystä.

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379#L4P26

Hankkeen aikana perustetut kyläturvaryhmät

Pohjois-Savossa on yhteensä 47 Kyläturvaryhmää, joissa on n.120 jäsentä. Arjen turva -hankkeen loputtua Kyläturvarekisteriä ja kyläturvallisuusviestintää hoitaa kyläasiamies. Ryhmille tullaan järjestämään jatkossakin koulutuksia ja tiedotetaan ajankohtaisista kyläturvallisuuteen liittyvistä asioista.