Arjen turva -hanke

Arjen turva -hanke saa rahoituksen Maaseuturahastosta Pohjois-Savon ELY-keskuksesta. Hankkeen toteuttajana ja hallinnoijana toimii Pohjois-Savon Kylät Ry. Tiivistä yhteistyötä hankkeessa tehdään Pohjois-Savon alueen kylien, kuntien sekä Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen ja Pohjois-Savon Pelastusalan Liiton sekä yhteistyöverkoston kanssa. 

Arjen turva -hankkeen tavoitteena on maaseutualuiden ja kyläturvallisuuden kehittäminen sekä kyläturvaryhmien kokoaminen sekä kartoittaa kylien yhteisten tilojen käyttö turvallisuuden näkökulmasta. Hanke edistää kyläturvallisuutta lisäämällä asukkaiden omatoimista varautumista ja yhteistyötä kyläturvallisuuden ja asukkaiden turvallisen arjen lisäämiseksi. Hankkeen toteutusaikaa on 30.6.2023 saakka.

Hankkeeseen rekrytoidaan kyläturvakoordinaattori- / kouluttaja, joka vastaa hankkeen toteuttamisessa. Hakuaika 22.7.-9.8.2021 klo 16.00 saakka. 

Hankkeen tiivistelmä:

Arjen turva -hankkeen tavoitteena on maaseutualuiden ja kyläturvallisuuden kehittäminen sekä kyläturvaryhmien kokoaminen sekä kartoittaa kylien yhteisten tilojen käyttö turvallisuuden näkökulmasta. Hanke edistää kyläturvallisuutta lisäämällä asukkaiden omatoimista varautumista ja yhteistyötä kyläturvallisuuden ja asukkaiden turvallisen arjen lisäämiseksi.

Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudun vakituiset- ja kesäasukkaat sekä kylä- ja asukastoimijat ja muut yhdistystoimijat Pohjois-Savon maaseutualueilla. Yhteistyötä tehdään laajasti niin viranomaisten, kuntien kuin muiden maaseudun yhdistys- ja järjestötoimijoiden sekä eri turvallisuustoimijoiden kanssa.

Hankkeen myötä maaseudun asukkaiden turvallisuuden tunne ja omat valmiudet turvallisuuden ylläpitämiseen ja varautumiseen lisääntyvät. Kylät saavat omille alueilleen kyläturvaryhmiä, jotka toimivat yhdessä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kanssa. Syntyy tiiviimpi verkosto kyläturvallisuuden edistämiseen niin viranomaisten, kuntien kuin muiden järjestöjen kanssa. 

Hankkeen toteuttamiseen haetaan tukea maaseuturahastosta ja hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toimenpidettä 7.4 Paikallisten palvelujen kehittäminen sekä tukee Pohjois-Savon alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitetta Maaseudun kestävä aluerakenne.

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen päätavoitteena on lisätä kylien asukkaiden turvallisuutta sekä omatoimista varautumista Pohjois-Savon kylissä.

Hankkeen tavoitteena on

1)     kartoittaa ja tunnistaa yhdessä maaseudun asukkaiden ja kylätoimijoiden kanssa oman alueensa arjen turvallisuuden riskitekijöitä sekä miettiä yhdessä keinoja millä ehkäistä arjen häiriötilannehaittoja sekä samalla kartoittaa alueella olevat voimavarat, osaaminen ja kalusto.

2)     lisätä maaseudun vakituisten- sekä vapaa-ajanasukkaiden hyvinvointia.

3)     muodostaa Pohjois-Savon alueelle kylien omia kyläturvaryhmiä, jotka pystyvät toimimaan omilla kyläalueillaan arjen häiriötilanteissa. 

4)     lisätä turvallisuuden tunnetta maaseudun vakituisten- ja vapaa-ajanasukkaiden keskuudessa, lisäämällä heidän tietouttaan, osaamistaan ja omatoimista varautumista arjen häiriötilanteista.

5)     lisätä asukkaiden osallistumismahdollisuuksia oman turvallisuuden ylläpitämiseen.

6)     järjestää koulutuksia / työpajoja ja toiminnallisia matalan kynnyksen tilaisuuksia, joissa maaseudun vakituisille- ja vapaa-ajanasukkaille annetaan valmiuksia turvallisuuden ylläpitoon ja ennaltaehkäisyyn.

7)     luoda kanava, jonka kautta Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen, Tilannekeskus (ISTIKE) ja muut viranomaiset sekä kuntien turvallisuusyksiköt voivat tiedottaa kyläturvaryhmien kautta kylien ja maaseudun asukkaille, joita muuten ei pystytä nopeasti tavoittamaan.

8)     kannustaa ja tukea maaseudun asukkaita naapuriavun antamiseen sekä kyläyhteisöjen sisällä lähimmäisistä huolehtimiseen. 

9)     kehittää kyläturvallisuutta ja omatoimista varautumista asukkaita osallistavalla tavalla yhdessä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen, kuntien turvallisuusvastaavien sekä muiden turvallisuustoimijoiden ja yhdistysten kuten SPR:n, metsästysseurojen ja Vapepa-verkoston kanssa. 

10)  koostaa yhteinen ”tiedosto / kartta” kylien tiloista (yhteystietoineen ja varusteineen), joita voidaan hyödyntää arjen häiriötilanteiden kokoontumis-, evakuointi- ja varautumistiloina.

Hankkeen toimenpiteet:

  • Kohdekylien etsintä sekä kohderyhmän tavoittaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet 
  • Asukkaiden ja kyläläisten tarpeista lähtevän turvallisuuden kehittäminen
  • Kyläturvallisuuden kehittäminen osallistamalla asukkaita
  • Koulutukset ja osaamisen lisääminen
  • Kylätaloista arjen häiriötilanteiden kokoontumistiloja ja kyläturvaryhmien kokoontumispaikkoja tai paikallisia valmiuskeskuksia
  • Kylä – kunta – pelastuslaitos yhteistyö ja verkostoyhteistyö kyläturvallisuudessa
  • Kehittyvät Kylät -palveluita tuottamassa -hankkeen oppien ja materiaalin hyödyntäminen
  • Luoda tiedonvälityskanava
  • Materiaalin tuottaminen
  • Opintomatkat


Lisätietoja hankkeesta kyläasiamies Merja Kaijalta 045 1791070 tai merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi