KYLIEN AIKA VAIKUTTAA!

10.04.2013 00:00

Kuntaliitoksia on Pohjois-Savossa tehty useita ja vaikuttaa sille, että uusia liitoksia on odotettavissa. Miten liitoskuntien reuna-alueiden kylien ja asukkaiden ääni kuuluu kunnallisessa päätöksenteossa? Miten nykyisissä kunnissa kuntalaisia kuullaan ja huomioidaan päätöksenteossa?

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt kuntalain kokonaisuudistustyön 3.7.2012 ja työ jatkuu 15.4.2014 saakka. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Työtä tehdään työryhmissä, yksi niistä on demokratiajaosto. Sen tehtävänä on valmistella erityisesti edustuksellista demokratiaa sekä asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia koskevat ehdotukset.

Tänä keväänä on ministeriö järjestänyt lain valmisteluun liittyen kuulemistilaisuuksia kunnille, tutkijoille ja kansalaisjärjestöille. Pohjois-Savon Kylät ry:n edustaja oli mukana 15.3. järjestetyssä kuulemistilaisuudessa ja jätti samalla työryhmälle Pohjois-Savon Kylät ry:n kirjallisen kannanoton koskien nykyisen kuntalain lukua 4: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus. Kuulemistilaisuudessa esitetyt kannanotot edustivat pääasiassa Ruuhka-Suomen asukkaiden mielipiteitä. Vain kaksi kannanottoa esitettiin muualta: Järvi-Suomen Kylät ry:n kannanotto Etelä-Savosta ja Pohjois-Savon Kylät ry:n kannanotto. Kuntalain uudistuksen valmistelu jatkuu tämän vuoden. Ensi vuoden alussa lakiesitys menee hallituksen ja sitten eduskunnan käsittelyyn.

Nyt on aika vaikuttaa kuntalain valmisteluun! Mitä asioita lakiin tulisi nostaa kylien, kylissä toimivien järjestöjen ja asukkaiden näkökulmasta? Mitä lähidemokratian keinoja tulisi laissa ottaa huomioon ja miten paikallisvaikuttamista voidaan edistää?

Kuntaliitosten yhteydessä alueiden edustuksellinen demokratia ohenee, siis kunnallisten luottamushenkilöiden määrä vähenee. Niinpä kuntalaisten suoria osallistumis- ja vaikuttamiskanavia tulisi kehittää. Tällä hetkellä Suomessa toimii 62 erilaista alueellista toimielintä, muutama on Pohjois-Savossakin. Tällaisia toimielimiä ovat mm. kyläneuvostot ja –parlamentit, kylien neuvottelukunnat, aluelautakunnat, asukastoimikunnat, kyläasiatyöryhmät, lähipalvelulautakunnat jne. Myös perinteinen kylä- ja järjestötoiminta sekä talkootyö ovat vaikuttamista.

Kuntalakiin tuskin pystytään kirjaamaan velvoittavana yhtä ja ainoaa tapaa toteuttaa demokratiaa, sillä Suomi on suuri maa ja alueet ja toimintakulttuuri eri osissa maata ovat erilaisia. Siksi onkin tärkeää tuoda lain valmistelussa esiin Pohjois-Savon kylien ja alueiden näkökulmaa. Valtiovarainministeriöön voi lähettää oman kunnan tai kylän/kylien kannanoton kirjallisena tai osallistua ministeriön demokratiajaoston keskusteluun otakantaa.fi sivustolla. Kuntademokratian uudet mahdollisuudet keskustelu on avattu 22.3. ja se jatkuu 26.5.2013 saakka.

Ota kantaa ja vaikuta! (Seija Korhonen)

Linkki www.otakantaa.fi