Kylien kehittämistarpeita kartoitettiin

08.10.2012 00:00

Pohjois-Savon Kylät ry ja Sydän-Savon maaseutupalvelu kartoittivat kesän aikana pohjoissavolaisten kylien asukkaiden ja aktiivikylätoimijoiden ajatuksia kylien palveluista ja toiminnasta sähköisellä kyselyllä.

Kyselyn linkki lähetettiin Pohjois-Savon Kylät ry:n kylärekisterissä oleviin sähköpostiosoitteisiin sekä useille yhteistyötahoille, yhteensä noin 200:n osoitteeseen pyynnöllä jakaa linkkiä myös eteenpäin. Kesän aikana saapui 95 vastausta 58:sta kylästä 16 kunnan alueelta.

Kyselystä haluttiin tehdä helposti vastattava. Varsinaisia kysymyksiä oli viisi ja jokaisessa vastaajaa pyydettiin valitsemaan kolme tärkeimmäksi kokemaansa asiaa.

Koko maakunnan alueen vastausten lisäksi raportit on koostettu Leader –toimintaryhmittäin, joista Ylä-Savon Veturi toimii Ylä-Savon ja Maaningan alueella, Kalakukko ry Koillis-Savon sekä Kuopion alueella  ja Mansikka ry Sisä-Savon ja Varkauden alueella. Karttulan alueen kylät kuuluvat kuntajaon mukaisesti Kuopioon ja ovat mukana Kalakukon koosteessa.

Tietoliikenneyhteydet ja kokoontumistilat tärkeitä

Kysymykseen mitä olemassa olevia palveluita kylässänne tulisi säilyttää tai kehittää nousi selkeästi kärkeen tietoliikenneyhteydet niin maakunnan kuin jokaisen toimintaryhmän alueellakin. Tämän oli kolmen kärkeen nostanut noin puolet vastaajista. Toinen selvästi kaikilla alueilla esille noussut asia oli kokoontumistilat.

Tilausta kylätalkkarille

Kysyttäessä mille uusille palveluille kylässänne olisi tarve, nousi kaikilla alueilla kärkeen kylätalkkarin palvelut. Vanhusten kotihoitopalvelut nähtiin myös tärkeinä samoin kuin tietoliikenneyhteydet, jotka eivät ole vielä kaikissa kylissä kovinkaan hyvässä kunnossa.

Kyläsuunnitelmat huomioitava

Parhaina keinoina vaikuttaa oman kunnan asioihin nähtiin kyläsuunnitelman saaminen osaksi kunnan suunnitteluprosessia. Kunnan viranhaltijoiden jalkautumista kylille toivotaan myös. Erityisesti Kalakukon alueella nousi esiin vaikuttaminen aluelautakunnan- tai alueraadin kautta sekä kylä- ja järjestötoiminta. Ylä-Savossa tärkeiksi nousivat yhteydenotto päätöksentekijöihin ja kunnan alueella toimiva kyläneuvosto- tai parlamentti.

Yhteisöllisyyttä kaivataan

Kysyttäessä keskeisimpiä kehittämistarpeita omassa kylässä hajontaa eri alueiden välillä oli jonkin verran, mutta pääsääntöisesti mennään aika samanlaisissa ajatuksissa joka puolella. Selvästi tärkeysjärjestyksessä yli muiden nousee yhteisöllisyyden kehittäminen. Myös tapahtumien kehittämistä pidetään tarpeellisena. Turvallisuus katsotaan myös merkittäväksi kehittämiskohteeksi.

Kansalaisvaikuttaminen kiinnostaa

Eniten hajontaa alueiden välillä esiintyi, kun kysyttiin minkälaista tietoa vastaajat kokevat tarvitsevansa omassa toiminnassaan. Tämä selittynee sillä, että kullakin toimintaryhmällä on viime vuosina ollut omat kehittämishankkeensa, joissa on painotettu eri asioita. Varmasti pinnalla olevan lähidemokratiakeskustelun vaikutuksesta maakunnallisia tuloksia katsottaessa tärkeimmäksi nousee tiedon saaminen kansalaisvaikuttamisen ja osallistumisen keinoista.  Tietoa rahoitusvaihtoehdoista ja hankerahoituksesta kaivataan myös ja lähes yhtä tärkeänä nähdään tieto kylien liiketoimintamahdollisuuksista ja siihen liittyvistä yrittäjyyden muodoista. Kylän turvallisuussuunnittelu nähdään myös yhtenä tärkeänä asiana, johon halutaan lisää tietoa.

Koosteet:

Pohjois-Savo

Ylä-Savon Veturin alue

Kalakukon alue

Mansikan alue