Sorateiden kunnossapito turvattava lainsäädännöllä

Aloitteen päiväys

4.5.2015

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Aloitteen sisältö

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama parlamentaarinen työryhmä on tehnyt selvityksen korjausvelan vähentämisestä. Selvityksessä todetaan, että korjausvelan absoluuttista määrää voidaan käytännössä merkittävästi vähentää tai sen lisääntyminen pysäyttää ainoastaan lisäämällä rahoitusta perusväylänpitoon. Valtion ylläpitämien sorateiden kunnossapito ja siihen tarvittava rahoitus on turvattava lainsäädännöllä.

Lainsäädännöllä on varmistettava maaseudun ja haja-asutusalueiden sorateiden varsilla asuvien kansalaisten peruspalvelujen saatavuus ja saavutettavuus, toimeentulo sekä mahdollisuus harjoittaa elinkeinotoimintaa. Tällä myös parannetaan biotalouden, metsäteollisuuden ja elintarviketuotannon raaka-aineen saatavuutta. Sorateiden nykyinen kunto ja kunnossapito vaarantavat asumisen ja etenkin yrittämisen mahdollisuuksia.

Teiden huono kunto on suuri riski liikenneturvallisuudelle ja liikenneturvallisuuden tulee olla kansalaisten perusoikeus. Teiden kunnolla on erittäin suuri vaikutus elinkeinoelämän kilpailukykyyn, alueiden kehittymiseen ja työllisyyteen sekä ihmisten arkipäiväiseen liikkumiseen. Maanteitä on Suomessa on reilu 78 000 km, siitä alempaan tienhoitoluokkaan kuuluu noin 41 000 km ja sorapäällysteisiä teitä on noin 27 000 km. Hyvät tiet ja tieolot tukevat koko yhteiskunnan kehitystä.

Laki saariston kehityksen edistämisestä turvaa saariston liikenne- ja kuljetuspalvelut (5§). Laissa sanotaan, että ”valtion on pyrittävä huolehtimaan siitä, että saariston vakinaisella väestöllä on käytettävissään asumisen, toimeentulon, ja välttämättömän asioinnin kannalta tarpeelliset liikenne- ja kuljetuspalvelut, sekä siitä, että nämä palvelut ovat mahdollisimman joustavat ja ilmaiset tai hinnaltaan kohtuulliset.” Vastaava lainsäädäntö tarvitaan, jotta myös maaseudun sorateiden varsilla asukkaiden asuminen, välttämätön asiointi, elinkeinojen harjoittaminen ja toimeentulo pystytään turvaamaan.

Perustelut

Tieverkon ylläpitoon osoitettu rahoitus on laskenut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Valtion tiestön hoito on laiminlyöty niin, että korjausvelkaa on jo reilusti yli 1 miljardi euroa. Yksityistiet ovat pääsääntöisesti liikennöitävässä kunnossa ja hoitotaso on parempi. Niidenkin avustuksia on leikattu viime vuosina rajusti. Huomattavaa on myös, että tieliikenteeltä kerättävistä veroista ja maksuista vain pieni osa käytetään tieliikenteen hyväksi.

Tieverkon korjausvelka kasvaa koko ajan. Vuonna 2015 ollaan jo siinä tilanteessa, että kelirikon vuoksi painorajoituksia sorateillä on enemmän kuin koskaan ennen. Metsäteollisuuden kuljetukset katkeavat painorajoitetuilla teillä. Maidonkeräyksen pitäisi toimia, mutta kevään 2015 aikana tieyhteydet joihinkin maitotiloihin ovat katkenneet. Korjauksia voidaan tehdä vain kriittisimpiin kohtiin rahan puutteen vuoksi. Osa tiestöstä on niin huonossa kunnossa, ettei teitä päästä korjaamaan. Pahimmille kelirikkoteille eivät pääse edes sora-autot. Sorateiden määrä myös lisääntyy, kun huonokuntoisia, päällystettyjä teitä muutetaan sorapintaisiksi.

Kelirikko, teiden huono kunto ja hoitamattomuus näkyvät asukkaiden arkielämässä. On tapauksia, että kotisairaanhoito on joutunut perumaan käyntinsä, myöskään jäteastioita ei päästä tyhjentämään huonokuntoisempien teiden varsilta. Koululaiskyytejä ei voida ajaa linja-autoilla vaan pienemmällä kalustolla, joskus ei ollenkaan. Näillä tiestöosuuksilla vaarantuu myös ambulanssien sekä pelastustoimen liikkuminen. Lisäksi asukkaiden arkea varjostavat ulosajot ja vaaratilanteet, jotka työllistävät myös pelastuslaitosta. Osa ihmisistä jo pelkää ajamista huonoilla teillä, taksikaan ei aina pääse avuksi.

Myös talvikunnossapito on puutteellista. Auraamaan lähdetään vasta, kun lumi on jo polkeutunut uriksi, myöskään liukkautta ei enää torjuta. Tiet ovat jo niin huonossa kunnossa, että niiden talvikunnossapito on hankalaa. Jo useamman vuoden ajan liukkaiden kelien aikana koulukuljetuksia ei ole voitu ajaa turvallisesti.

Soratieverkon kunnossapito on tärkeää biotalouden, metsäteollisuuden ja elintarviketuotannon raaka-aineiden saatavuuden sekä alan yrittäjien toimeentulon turvaamiseksi. Kotimainen puu on saatava jatkojalostukseen. Puun jalostuskäytön lisääminen tuo maaseudulle lisää liiketoimintaa, yrittäjyyttä ja työpaikkoja, joita Suomeen todella tarvitaan lisää. Näillä asioilla on suuri merkitys Suomen kilpailukykyyn. Tiestön huono kunto vaarantaa myös asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden sekä turvallisuuden. Maaseudun ja haja-asutusalueiden asukkaat ovat nyt eriarvoisessa asemassa ja heidän perusoikeutensa ovat vaarantuneet.

Parlamentaarisen työryhmän selvityksessä sanotaan: ”Sorateiden kelirikko-ongelmat lisääntyvät hieman sekä keväisin ja syksyisin, sillä kaikkiin tarvittaviin korjauksiin ei ole mahdollisuuksia. Samalla nopeus- ja painorajoitukset lisääntyvät ja päivittäistä käytettävyyttä ei voida välttämättä taata.”

Käytännössä ongelmat ovat lisääntyneet vuosi vuodelta yhä suuremmiksi. Erityisesti painorajoitettujen teiden määrä on kasvanut sadoilla, jopa tuhansilla kilometreillä. Asukkaiden turvallisuuden, peruspalvelujen saatavuuden sekä yhdenvertaisuuden näkökulmasta teiden päivittäinen käytettävyys on pystyttävä takaamaan lailla.

Tästä pääset kansalaisaloite.fi sivulle kannattamaan aloitetta  (4.5.2015 alkaen) Avautuu uuteen ikkunaan.