Kylätoiminnan työkaluja

Tänne kokoamme hyödyllisiä vinkkejä ja linkkejä kylätoiminnan avuksi.

Yhdistyksen rekisteröityminen
Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla on kattava tietopaketti
yhdistystoiminnasta ja yhdistyksen rekisteröinnistä.


Lainopillinen neuvonta
SYTY tarjoaa maksutonta lainopillista puhelinneuvontaa toimintaryhmille, kylien maakunnallisille yhteenliittymille, kyläyhdistyksille sekä muille SYTY:n jäsenille.

Kyläkyselymalli
Muokattava kyselylomake, jolla kerätään tietoa kylällä olemassa olevista ja
kylälle toivottavista palveluista, toiminnoista yms. Avautuu word tiedostona.

Kyläsuunnitelma 

Miksi tehdä kyläsuunnitelma? Tulevaisuuden työväline kylän kehittämiseen. 

Kyläsuunnitelma (taulukko)  word

Kyläsuunnitelma (taulukko) pdf 

Taulukkomallinen kylän kehittämissuunitelma pohja, jota voi täydentää. 

Yhdistyksen ABC Kari Loimu

Kestävä kylä-suunnittelukortit

Kylien yhdistystoiminnan arjen tueksi Varsinais-Suomen Kylät ry 

Yhdistystoiminnan avaimet Pirjo Rosengren ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2008

Techsoup Suomi Ohjelmistolahjoituksia ja teknologiaratkaisuja kansalaisjärjestöille ja säätiöille

Tulevaisuuden kunta Kuntaliitto 2017

Arjen pelastajat - Asiakas- ja käyttäjälähtöistä lähipalvelujen kehittämistä Kainuussa yhdessä kuntalaisten kanssa

Kylätalot

Kantri ry on tehnyt oppaan Kylätalot käyttöön, vinkkejä ja ohjeita kylätaloille

Kylätalo kuntoon opas

Naapuriapurinki -opas kyläauttajille
Kylä auttaa ja välittää kriisissä -hankkeen aikana koottu naapuririnkiapuopas. 

Yhteisöjen ABC-Hyvät käytännöt kortisto

Opintomatka, kyläkartta, kyläkierros, kyläneuvosto, kyläsuunnitelma, tapahtumien järjestäminen, mökkiläiset, ideasta hankkeeksi, kylätalo käyttöön,sosiaalinen media yms. perusohjeet, joilla pääsee alkuun ja linkkejä löytyy lisää korteista.

Toiminnallisia kylätaloja, mitä kaikkea kylätalolla voisi olla?

Esimerkkejä toiminnallisista kylätaloista Pohjois-Savosta ja muualta Suomesta. Koottu kyläasiamiehen toimesta joulukuussa 2014.

Tapahtumat ja pelastussuunnitelma

Tapahtumajärjestäjän muistilista
Mitä asioita pitää huomioida ennen tapahtumaa ja kenelle pitää ilmoittaa ennen tilaisuutta? Entä tarvitaanko lupia, järjestyksenvalvojia jne?

Kylätapahtumien pelastussuunnitelma
Koillismaalla ja Lapissa toimiva Taatusti turvassa -hanke on yhteistyössä alan
asiantuntijoiden kanssa laatinut kylätapahtumien pelastussuunnitelman, jota
voi käyttää soveltuvin osin kylätilaisuuden tarpeisiin.

ilmoitus yleisötapahtumasta 

Linkki Poliisin sivuille, jossa tietoa ja lomakkeet yleisötilaisuuden pitämistä varten.

YHTÄLÖ opas kylätoimijoille.
maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisu, jossa yleisluontoinen katsaus
mm. yhdistystoimintaan, talouden suunnitteluun, kirjanpitoon ja verotukseen liittyen.

Uusi päivitetty versio (2.12.2014)

Yhdistysten hyvä hallintotapa suositus

Allianssi, Soste ja Valo

Kyläpäällikkövalmennus
MSL:n sivuilla on laaja kyläpäällikön perehdysttämisopas. Koulutusaineisto on
rakennettu aktiivisten kylätoimijoiden tarpeiden ja ideoiden pohjalta
palvelemaan käytännön kylätyötä.

Osallistun kaavoitukseen - kuntalaisen opas Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 2016

Kyläyleiskaavoitus. Opas kaavoittajille, kunnille ja kylille
Kyläyleiskaavoitus-oppaassa käsitellään maaseudun maankäytön suunnittelun erityiskysymyksiä, välineitä ja menetelmiä. Ohjeistus on tarkoitettu pääasiassa suoraan rakentamista ohjaavien kyläyleiskaavojen laadintaan alueilla, joilla rakentamisen paine ei ole merkittävä.

Työllistäminen

Työnantajan opas Nuorisoseuroille, hyötyä myös kylätoimijoille. Leipää ja kulttuuri -työllistämishanke.

 

Kyläturvallisuus

Kyläturvallisuus sivusto

Kyläturvallisuus.fi -sivusto on tarkoitettu apuvälineeksi kaikille kylien turvallisuudesta kiinnostuneille.

Turvallisuussuunnittelu

Tietoa turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuussuunnitelmia. Myös hyödyllisiä linkkejä turvallisuussuunnitelmien laadintaan.

Kyläturvallisuussuunnitelma pohjasiirry lomakkeelle

Kylän turvallisuuslista (pdf malli Keski-Suomen Kylät ry:n sivuilta)

Perustiedot, nykytila, asuminen, palvelut, avun saaminen yms. voi täyttää suoraan kylän omilla tiedoilla.

Pahasti poikki

Varautuminen pitkiin sähkökatkoihin. 

Paikallinen turvallisuussuunnittelu

Turvalliset ja elinvoimaiset kylät

Kuntalaisen turvallisempi arki

Rahoitus ja varainhankinta

Kylien Bisneskeissit

Kylä kunta yhteistyöhön uusia konsepteja ja malleja. Juha Kuisman materiaali Tuusniemen Kylien Bisneskeissit illasta.

Kylien rahoitus ja varainhankinta

Kyläasiamies esitteli Iisalmen kyläillassa kylätoimijoille rahoitusta ja varainhankintaa, tässä paketti illasta, jossa paljon ideoita, ehdotuksia ja mahdollisuuksia varainhankintaan.

Kylien rahoitus ja varainhankinta

Kyläasiamiehen esitys 3.12.2014 Etelä Kuopion Kylät ry:n tilaisuudessa. 

Asukas- ja kyläyhdistysten varainhankinta

Kyläasiamiehen esitys 25.11.2015 Haluna Kuopion kaupungin asukas- ja kyläyhdistysten tapaamisessa.

Kylätalous opas

Yhteisötalouden käsikirja

Lähiliikuntaa kylille

Kyläasiamiehen tekemä esitys Lähiliikunnasta kylillä ja rahoitus mahdollisuuksista mm. KKI-ohjelma. Marraskuu 2014.

Osallistuvan budjetoinnin opas - Kuntaliitto

Oppaassa esitellään erilaisia tapoja soveltaa osallistuvaa budjetointia. Sama malli ei sovellu jokaiseen kuntaan ja maakuntaan. Opas on samalla ensimmäinen suomalainen tiivistelmä siitä, mitä osallistuva budjetointi käytännössä tarkoittaa.Osallistuva budjetointi tarkoittaa talouden ja demokratian yhdistämistä. Asukkaat otetaan siinä mukaan pohtimaan ja myös päättämään siitä, mihin taloudelliset resurssit käytetään.

Kyläneuvosto 

Kyläparlamentti osallistumisen ja suoran vaikuttamisen kanavina Nieminen Kalle

Kuntalaiset keskiöön verkkotyökalupakki

Kylien elinolot paremmaksi yhteistuumin

Rahoitus ja varainhankinta

Hanketoimijan käsikirja (2010)

Mistä rahat toimintaan?  

Neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Kylien Bisneskeissit hankkeen loppuseminaarissa julkaistu. Kuinka kerätä varoja yhdistyksen toimintaan ja hankkeisiin.

Yleishyödyllisen toiminnan rahoitusvälineitä 2014 

Koottu yhteen mistä kaikkialta yhdistys voi hankkia rahoitusta toimintaan mm. säätiöt, rahastot, muut julkiset rahoituskanavat. Tehty 2014.

Mistä rahat toimintaan? -opas.

Kylien liiketoiminta opas.

Tiedottaminen ja viestintä

Kylä tiedottaa omille ja vierailla

Viestintäopaskylille Maaseudun Sivistysliitto

Yhdistysten pieni viestintäopas

Jake-hankkeen kokoama opas, josta saa termit haltuun sekä miksi yhdistysten tulee viestiä ja tiedottaa.

Maaseutu viestii Puheenaiheita Pohjanmaalta

Maiseman mahdollisuudet hyötykäyttöön Maiseman tarina

Miten tuotteistaa maisemaa ja hyötyä maiseman arvosta. Opas maisemapalveluiden luomiseen.

Kylätoiminta

Tutkimus Kylätoiminnan tila maaseututyypeittäin ja maakunnittain

Vesa Rouhiaisen tutkimus kylätoiminnasta tilasta.

Nuorten tulevaisuus -kuvat maaseudun kehittämistyön lähtökohtana 

Tulevaisuuden Tutkimuskeskus Tutu-julkaisu 2/2014. Tuomas Kuhmonen, Liisa Luoto ja Jenny Turunen.

Kun pienestä kunnasta tulee kylä Kuntaliitosten vaikutukset maaseutuyhteisöissä

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 33/2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Järjestölähtöiset lähipalvelut

Toimintamalleja käytännön työhön. Asta Juntunen (toim.) Sininauha-julkaisut.

Lähipalvelut, mitä nekin nyt ovat? Kuntaliiton julkaisu e-kirja. 

Kylien tulevaisuus Kuisma ja Mäkelä

Yhdessä tehden Yhteisö hautomo -hankkeen loppujulkaisu.

Yhdistyksen toteuttamassa itseään ja palvelemassa yhteiskuntaa. Handbook Kolmas lähde

Yhdistykset toteuttamassa itseään ja palvelemassa yhteiskuntaa. Työkirja. Kolmas lähde.

Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media kylätoimijoiden viestinnässä ja kylien markkinoinnissa

Kyläverkko

Lapin laajakaistahankkeet ovat tuottaneet käytännöllisen oppaan kyläverkkojen suunnitteluun ja toteuttamiseen, julkisen tuen hausta ja toteutetuista hankkeista. EU:n alkavalla ohjelmakaudella rahoitetaan kyläverkkohankkeita, joten opas on edelleen ajankohtainen. Opas kertoo mitä on kyläverkkohankkeiden toteuttaminen. Kyläverkko-opas

Vapaaehtoistoimintaa kehittämään - opas ammatillisille museoille Ilmailumuseo 2017

Vinkkejä museoiden vapaaehtoistoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen

Vapaaehtoistyö, talkootyö, naapuriapu kaikki käy

Valtionvarainministeriön raportti vapaaehtoistoiminna koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävä työryhmä. 

Tuotteistaminen

Kolmannen sektorin tuotteistamisesta. Tuotteistamisopas kolmannelle sektorille. Petra Kortelainen

Tietosuoja-asetus malleja ja materiaalia kylille

Leppävirran kyläneuvosto 7.5.2018 materiaali tietosuoja ja jäsenrekisteri kuntoon (PDF) Merja Kaija

Pohjois-Savon Kylät ry mallipohja tietosuoja.fi sinun pohja henkilörekisteriseloste (malli mitä kirjoittaa)

Malli 2 Pohjois-Savon Kylät ry (teksti ja word pohja)

Linkki tietosuoja.fi sivulle josta löytyy pohjat

Sivua päivitetty 10.5.2017